Các thành viên chủ chốt của văn phòng

Huỳnh Nhật Trường

Huỳnh Nhật Trường

Trưởng Văn phòng

Đỗ Thành Trung

Đỗ Thành Trung

Phó Trưởng Văn phòng

Hoàng Thị Biên Thùy

Hoàng Thị Biên Thùy

Thừa phát lại